BG | EN | RU |


Уведомление за поверителност за посетители на обекти за настаняване


С настоящото „Софарма“ АД, ЕИК 831902088 („Софарма“, „Дружеството“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при настаняване в собствените на дружеството обекти за настаняване:

-       Хотел „Софарма“, гр. Поморие, община Поморие;

-       Почивна база „Софарма“, в. з. „Овчаров плаж - юг“, гр. Балчик;

-       Къщи за гости „Диляна“  и „Елица“, с. Врабево, общ. Троян;

-       Къщи за гости Къща за гости № 1 и № 2 - , с. Врабево, м. „Держика“,  общ. Троян;

-       Почивна база „Софарма“, гр. Бобошево, общ. Бобошево.

<Данни за Администратора на лични данни.

Софарма е със седалище и адрес гр. София п. к. 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16 . Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни: Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, емайл адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Това уведомление има за цел да ви помогне да разберете защо и как може да използваме вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки субект на данни.

Какви Ваши лични данни обработваме?

"Лични данни" означава всяка информация за вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и Европейско законодателство.

Личните данни на посетителите, които Софарма обикновено обработва са следните:

Категории лични данни

Видове

Основание за обработване

Данни, необходими за резервацията

Име, телефон за връзка

Изпълнение на преддоговорни  и договорни задължения

Общи данни

Три имена, дата на раждане, пол, гражданство, адрес
На основание законовото задължение на администратора по Закона за туризма и Закона за местните данъци и такси

Идентификационни данни

ЕГН/ЛНЧ

Данни от документ за самоличност

Номер на лична карта, валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ

Данни за престой

Дата на пристигане и отпътуване от обекта

Данни от системите за сигурност и контрол на достъпа -

(приложимо за обектите, които разполагат с посочените системи)

Записи от видеонаблюдение

Легитимен интерес на администратора да осигури Вашата безопасност

Други данни

Други данни, които могат да бъдат събрани във връзка с туристическо посещение на хотел/къща за гости/почивна база, стопанисвани от Софарма

Изпълнение на преддоговорни и договорни отношения, законово задължение, легитимен интерес и/или съгласие

Целите, за които обработваме Вашите лични данни

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на  хотелиерската услуга, включително но не само:

-          Осъществяване на резервации и обслужване

-          За целите на предоставянето на услугата по настаняване;

-          Администриране и водене на регистри за настаняване;

-          За целите на изпълнение на законови задължения и изисквания на регулаторни органи.


С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Софарма зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Софарма да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

-        Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Дружеството да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита;

-        Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения, Дружеството може да бъде задължено да разкрие Вашите лични данни при изрично указание на държавни или общински органи (Министерство на вътрешните работи, Министерство на туризма, местни държавни органи, на чиято територия се намира обекта за настаняване). При разкриване на лични данни на държавни органи ще се стремим да съдействаме на тези органи при техните запитвания, но също така ще се стремим да зачитаме правата и неприкосновеността на личния Ви живот, доколкото това е възможно;

За какви срокове съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме личните Ви данни в съответствие с Политика за съхранение, архивиране и унищожаване на документите в Софарма АД. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от Дружеството само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които личните данни са събрани първоначално, освен ако законът не изисква Дружеството да ги пази за по-дълъг период от време.

Сигурност на Вашите лични данни

Софарма поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните данни на посетителите и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

За изпълнение на своите задължения за защита на Вашите лични данни, Софарма надлежно отчита достиженията на техническия прогрес. Софарма е въвела процедури за сигурност, както и технически и физически ограничения за достъп и използване на лични данни.

Софарма провежда обучения на своите служители по отношение на политиките и процедурите за защита на личните данни.


Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Софарма:

  1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Софарма обработва, и да получите копие от тях;
  2. при непълнота или неточност в данните, които Софарма обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
  3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
  4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
  5. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
  6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
  7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правила за упражняване на правата на субектите на личните данни на Софарма на нашия уебсайт http://www.sopharma.bg/pravila-za-lichnite-danni.html

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

В случай че имате въпроси или оплаквания относно настоящето уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме Вашите лични данни, Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. София п.к. 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16, ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Нашето длъжностното лице по защита на личните данни, е Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Актуализиране на уведомлението за поверителност

Настоящето уведомление може да се актуализира периодично и без предизвестие, за да отрази промените в практиките за защита на личните данни на Софарма. С актуалните Правила за защита на личните данни, обработвани при предоставяне на хотелиерски услуги от „Софарма“ АД може да се запознаете на място в съответния обект за настаняване.