BG | EN | RU |
Тръжна документация

Информация за удължаване срока на работа на оценителната комисия по процедурата:

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за „Таблетен цех” на „Софарма" АД"

На вниманието на всички участници в процедурата: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за „Таблетен цех” на „Софарма" АД.

Поради големия брой постъпили оферти по процедура открит избор с обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за „Таблетен цех” на „Софарма" АД", както и имайки предвид обема на постъпилите оферти, с оглед на необходимото време за коректното оценяване, се налага удължаване срока на работа на оценителната комисия с допълнителни 14 дни. В тази връзка, крайният срок за приключване работата на оценителната комисия се удължава от 25.09.2011 г. на 10.10.2011 г.

Тръжна документация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за
Таблетен цех на Софарма АД

Решение за откриване на процедура
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Пояснителен документ
Изисквания към офертите
Проектодоговор
Технически спецификации и пълно описание на обекта на процедурата
Методика за комплексна оценка на офертите - показатели и относителната им тежест
Образец на оферта по чл. 35, ал. 3 за участие в процедура на открит избор,
По т.I (3) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

Образец на ценова оферта за участие в процедура  за определяне на изпълнител
По т.I (6) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

Образец на декларация на кандидата по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8
По т.I (9) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

Декларация на кандидата за срок на валидност на офертата
по чл. 35,ал.1 ОТ ПМС 55  от 12.03.2007 г.

Образец на списък проекти, реализирани през последните 3 години
Официални запитвания и отговори